ضرورت بهبود فعاليت هاي رسانه اي و روابط عمومي

ضرورت بهبود فعاليت هاي رسانه اي و روابط عمومي اقتصاد ايران: سرپرست اداره روابط عمومي واطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي با سفر به مشهد در شوراي هماهنگي روابط عمومي زير مجموعه وزارت راه و شهرسازي شركت و با مديران روابط عمومي سازمان هاي تابعه ديدار و گفتگو كرد. به گزارش خبرگزاري اقتصادايران ، وحيد قرباني در نشست صميمي مديران روابط عمومي عنوان كرد: نقاط قوت و ضعف روابط عمومي سازمان هاي تابعه وزارت خانه را به صورت كلي و با نگاهي عادلانه خواهيم سنجيد و در بازه 3 ماهه واحدهاي برتر و پرتلاش را معرفي خواهيم كرد. وي تصريح كرد: در يك جنگ رسانه اي هستيم و اين جنگ نياز دارد تا همه پاي كار بايستيم و از برخي ملاحظات دوري كنيم تا در اين جنگ بازنده نشويم. قرباني با بيان اينكه رصد و پايش عملكرد همه استان ها به صورت جدي و تخصصي صورت خواهد گرفت، گفت: عملكرد هر استان و سازمان را با توجه به بضاعت و ظرفيت هاي موجود در اختيارشات ارزيابي خواهيم كرد. سرپرست اداره روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي افزود: عملكرد شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان براي ما ارزش بسيار بالايي دارد و عملكرد صحيح و دقيق آن مي تواند بار بزرگي را از دوش وزارت خانه بردارد. وي با بيان اينكه بايد تلاش كرد تا ظرفيت هاي ذهني مردم اقناع شود، ادامه داد: اين شورا زماني موفق خواهد شد كه به صورت جدي به آن اهتمام ورزيده شود و همه مديران ذيل آن ظرفيت هاي خود را براي استفاده ساير سازمان ها در اختيار آنها قرار دهند. سرپرست اداره روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي با اشاره به موضوع نهضت ملي مسكن خاطرنشان كرد: با توجه به تاكيد رئيس جمهور در خصوص مسكن ما تكليف بزرگي در اين حوزه داريم؛ بخش عظيمي از اين تكاليف بر عهده بخش فني وزارت خانه بوده و اسير فعاليت هاي در حوزه اقناع افكار عمومي بر عهده روابط عمومي ها است. قرباني با اشاره به جلسه اخير شوراي اطلاع رساني هيأت دولت خاطرنشان كرد: در روزهاي آتي بخشنامه اي از سوي اطلاع رساني هيأت دولت به روابط عمومي وزارت خانه ها ابلاغ خواهد شد تا به اين منظور وزارت خانه ها مكلف شوند بخشي از بودجه تعيين شده براي پروژه را تحت عنوان پيوست رسانه اي جهت بهره برداري روابط عمومي در نظر بگيرند. وي با اشاره به تاكيد رئيس جمهور مبني بر ارتباط با مردم گفت: مردمي بودن تكليف و وظيفه ماست و بايد در اين خصوص از تمامي امكانات خود استفاده كنيم. ضرورت ايجاد زمينه براي بهبود فعاليت هاي رسانه اي و روابط عمومي در جريان اين نشست يوسف زاده مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي با تقدير و تشكر از فعاليت روابط عمومي هاي سازمان هاي تابعه در سطح استان گفت: دغدغه هاي روابط عمومي ها در خصوص ايجاد بسترهاي لازم براي سرعت بخشيدن به فعاليت هايشان كاملاً درست و قابل قبول است و ما نيز به عنوان مديران مجموعه هاي استاني بايد زمينه را براي بهبود فعاليت هاي رسانه اي و روابط عمومي ايجاد كنيم. وي با بيان اينكه روابط عمومي ها بايد فعاليت هاي سازمان هاي خود را نشان دهند بيان داشت: ايجاد بارقه هاي اميد در دل مردم با انتشار فعاليت هاي سازمان هاي مختلف توسط روابط عمومي ها صورت مي گيرد به شرطي كه آن سازمان كاري كرده و حرفي براي گفتن داشته باشد. يوسف زاده ادامه داد: ما و همكارانمان در حوزه فني در تلاشيم تا ماموريت هايي كه به ما محول مي شود را به گونه اي انجام دهيم كه مردم از عملكرد ما نااميد نشوند. مديركل اداره راه و شهرسازي خراسان رضوي با تاكيد بر اينكه تخصص در حوزه ارتباط با مردم بسيار مورد اهميت است، تصريح كرد: افرادي كه سواد گفتمان با مردم را بلد نيستند نبايد در نوك پيكان خدمت قرار بگيرند. آموزش نيروي انساني در حوزه روابط عمومي بايد به صورت جدي مدنظر قرار گيرد در ادامه اين نشست نصر سرپرست اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي اظهار داشت: در حوزه تجهيزات دغدغه همكاران قابل درك است كه در اين خصوص اقداماتي با پيگيري مديركل استان در حال انجام است. وي بابيان اينكه آموزش نيروي انساني در حوزه روابط عمومي بايد به صورت جدي مدنظر قرار بگيرد، گفت: برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي براي همكاران در حوزه روابط عمومي يكي از خواسته هاي ما از حوزه روابط عمومي وزارت خانه است. نصر با اشاره به مقوله بودجه خاطرنشان كرد: تعيين و تعريف رديف بودجه در برنامه هاي كلي كه در وزارت خانه مورد تصويب قرار مي گيرد از جمله مهم ترين مسائل حوزه كاري ما برشمرده مي شود. سرپرست اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي ادامه داد: سرعت يكي از اساسي ترين مقوله هاي كار رسانه بر شمرده مي شود بنابراين بايد پيش نيازهاي ابتدايي براي سرعت بخشيدن به فعاليت هاي روابط عمومي ايجاد شود. روابط عمومي ها نيازمند پشتيباني و حمايت كامل هستند در اين نشست جعفري مديرروابط عمومي فرودگاه هاشمي نژاد مشهد با بيان اينكه امروز روابط عمومي ها نيازمند پشتيباني و حمايت كامل هستند گفت: براي توليد يك محتواي رسانه اي با كيفيت نيازمند تجهيزاتي هستيم كه بتواند نيازهاي ابتدايي ما را در زمينه توليدات رسانه اي برآورده كند. مديرروابط عمومي فرودگاه هاشمي نژاد مشهد با اشاره به ظرفيت هاي موجود در فرودگاه مشهد خاطرنشان كرد: قطعاً بايد توجه به تمامي روابط عمومي هاي سطح كشور صورت بگيرد اما قطعاً فرودگاه مشهد با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالفعل و بالقوه موجود در آن نيازمند توجه جدي است. وي با بيان اينكه در برخي از موارد فضاي كار موجود اما بودجه كافي در اختيار نيست گفت: در حوزه فرهنگي ميزان بودجه به قدري كم است كه نمي توان با آن به تمامي وظايف محوله در حوزه فرهنگي به صورت كامل پرداخت. جعفري با تاكيد بر اينكه بسياري از روابط عمومي ها با استفاده از هنر و مهارت خود معضل كمبود بودجه را پشت سر مي گذارند گفت: روابط عمومي ها خود را موظف به اطلاع رساني دقيق، شفاف و سريع مي دانند اما براي انجام اين وظيفه نياز به امكاناتي دارند. حضور افراد غيرمتخصص در برخي از بخش هاي روابط عمومي سبب رنجش نيروهاي متخصص است در ادامه اين نشست حسين نژاد مدير روابط عمومي شهر جديد بينالود اظهار داشت: فعاليت هاي بسياري خوبي توسط سازمان هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه عمراني شكل مي گيرد اما در نظر نگرفتن بودجه خاص براي به تصوير كشاندن عمليات اجرايي و پروژه هاي در دست سبب شده تا مردم با بخش كمتري از فعاليت هاي اين وزارت خانه آشنا شوند. وي عنوان كرد: مديران ما در حوزه هاي عمراني به دنبال فعاليت هايي هستند كه به صورت فيزيكي رخ داده و قابل مشاهده باشد در صورتي كه اگر صدها ساختمان نيز ساخته شود اما نتوانيم آنها را به مردم نشان دهيم عملاً در اين كار شكست خورده ايم. وي با بيان اينكه جايگاه سازماني براي بسياري از مديران روابط عمومي همچنان در نظر گرفته نشده است گفت: امروز حضور افراد غيرمتخصص در برخي از بخش هاي روابط عمومي سبب رنجش نيروهاي متخصصي است كه تلاش مي كنند تا فعاليت حرفه اي از خود برجاي بگذارند. وي با انتقاد از نگاه برخي مديران به شهر جديد بينالود گفت: در بسياري از سفرهاي مديران كشوري به استان خراسان رضوي ما شاهد آن هستيم كه تمامي توجهات به سوي ساير مناطق مي باشد اين در صورتي است كه در شهر جديد بينالود نيز ما از تمامي ظرفيت هاي خود براي پيشرفت و توسعه استفاده كرده ايم. بسياري از مديران و وزرا در خصوص بهبود وضعيت روابط عمومي ها قول هايي دادند و هيچ خبري نشد در ادامه اين نشست فرهي مدير روابط عمومي آزمايشگاه مكانيك خاك اظهار داشت: در روابط عمومي داراي مسئوليت هستيم اما هنوز جايگاه نداريم. وي با بيان اينكه روابط عمومي بازوي اصلي مديران سازمان ها هستند گفت: بسياري از مديران و وزرا در خصوص بهبود وضعيت روابط عمومي ها قول هايي دادند و هيچ خبري نشد اما اميدواريم مديران كنوني در خصوص بودجه روابط عمومي ها تصميم جدي بگيرند. در ادامه اين نشست طي حكمي از سوي وحيد قرباني سرپرست مركز ارتباطات و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، نصر به عنوان رئيس هماهنگي ارتباطات و اطلاع رساني و قرارگاه رسانه اي نهضت ملي مسكن راه و شهرسازي استان خراسان رضوي منصوب شد. در پايان سرپرست مركز ارتباطات و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي در محل استانداري خراسان رضوي حضور و با مصطفي حافظي مدير كل روابط عمومي استانداري خراسان رضوي ديدار كرد.