آخرين نشست مديران روابط عمومي 1

آخرين نشست مديران روابط عمومي مناطق و معاونت هاي شهرداري تهران در سال 1401، عصر امروز بيست وهفتم اسفندماه به رياست عبدالمطهر محمدخاني رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري در محل سالن كنفرانس اين مركز برگزارشد. حميد رضا درجاتي آخرين نشست مديران روابط عمومي 1 آخرين نشست مديران روابط عمومي 33 آخرين نشست مديران روابط عمومي 32 آخرين نشست مديران روابط عمومي 31 آخرين نشست مديران روابط عمومي 30 آخرين نشست مديران روابط عمومي 29 آخرين نشست مديران روابط عمومي 27 آخرين نشست مديران روابط عمومي 26 آخرين نشست مديران روابط عمومي 25 آخرين نشست مديران روابط عمومي 24 آخرين نشست مديران روابط عمومي 23 آخرين نشست مديران روابط عمومي 21 آخرين نشست مديران روابط عمومي 20 آخرين نشست مديران روابط عمومي 19 آخرين نشست مديران روابط عمومي 18 آخرين نشست مديران روابط عمومي 17 آخرين نشست مديران روابط عمومي 16 آخرين نشست مديران روابط عمومي 15 آخرين نشست مديران روابط عمومي 14 آخرين نشست مديران روابط عمومي 12 آخرين نشست مديران روابط عمومي 11 آخرين نشست مديران روابط عمومي 9 آخرين نشست مديران روابط عمومي 8 آخرين نشست مديران روابط عمومي 5 آخرين نشست مديران روابط عمومي 4 آخرين نشست مديران روابط عمومي 3 آخرين نشست مديران روابط عمومي 2