سعيد شهبازي مدير روابط عمومي بانك ملت شد

سعيد شهبازي مدير روابط عمومي بانك ملت شد سعيد شهبازي به عنوان مديركل دفتر مديريت و روابط عمومي اين بانك منصوب شد. به گزارش روابط عمومي بانك ملت، در حكمي از سوي دكتر فرشيد فرخ نژاد مديرعامل بانك ملت، سعيد شهبازي به عنوان مديركل دفتر مديريت و روابط عمومي اين بانك منصوب شد. سعيد شهبازي دانش آموخته رشته روابط عمومي و علوم سعيد شهبازي به عنوان مديركل دفتر مديريت و روابط عمومي اين بانك منصوب شد. به گزارش روابط عمومي بانك ملت، در حكمي از سوي دكتر فرشيد فرخ نژاد مديرعامل بانك ملت، سعيد شهبازي به عنوان مديركل دفتر مديريت و روابط عمومي اين بانك منصوب شد. سعيد شهبازي دانش آموخته رشته روابط عمومي و علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبايي است و 15 سال سابقه فعاليت در حوزه روابط عمومي شبكه بانكي را در كارنامه دارد و پيش از اين مدير كل روابط عمومي و همكاري هاي بين الملل بانك كشاورزي بوده است. وي همچنين داراي سوابق فعاليت در رسانه هاي حوزه اقتصادي و بانكي به عنوان خبرنگار، سردبير و مدير مسئول است