تكذيب خبر وبسايت نود اقتصادي توسط روابط عمومي فولاد مباركه

تكذيب خبر وبسايت نود اقتصادي توسط روابط عمومي فولاد مباركه در پي انتشار خبر كذبي در پايگاه خبري نود اقتصادي، روابط عمومي شركت فولاد مباركه با انتشار جوابيه اي، خبر منتشر شده را تكذيب كرد. به گزارش خبرنگار ايراسين، در پي انتشار خبر كذبي مبني بر پاداش 18 ميليارد توماني فولاد مباركه اصفهان به اعضاي هيأت مديره در پايگاه خبري نود اقتصادي، روابط عمومي شركت فولاد مباركه با انتشار جوابيه اي، خبر منتشر شده را تكذيب كرد. در اين جوابيه خطاب به مديرمسئول نود اقتصادي آمده است: "متأسفانه روز سه شنبه 11 مردادماه 1401 خبري با عنوان«پاداش 18 ميليارد توماني فولاد مباركه اصفهان به اعضاي هيأت مديره»، در آن رسانه منتشر شد كه منجر به تشويش اذهان عمومي و نگراني ذينفعان اين شركت گرديد كه در اين راستا موارد ذيل توضيح داده مي شود: 1- مبلغ 18 ميليارد تومان پاداش هيات مديره مربوط به حدود 130 شركت از زيرمجموعه هاي فولاد مباركه است كه در وجه اشخاص حقوقي(و نه حقيقي) شركت هاي مذكور پرداخت گرديده است(موضوع يادداشت شماره 7 صورت هاي مالي حسابرسي شده گروه فولاد مباركه) 2- مبلغ پاداش هيأت مديره شركت اصلي(كه يكي از 130 شركت فوق است)، طبق مصوبه مجمع، مبلغ 700 ميليون تومان بوده و نه 7 ميليارد تومان. اين 700 ميليون تومان نيز مربوط به اشخاص حقوقي هيأت مديره بوده و به هيچ وجه به حساب اشخاص حقيقي واريز نشده و به حساب هاي حقوقي واريز شده است." تكذيب خبر وبسايت نود اقتصادي توسط روابط عمومي فولاد مباركه منبع: irasin-27633