فراخوان آثار هفدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي منتشر شد

انجمن متخصصان روابط‌عمومي با هدف سنجش شرايط و بسترهاي ارتقاي كمي و كيفي فعاليت‌هاي انتشاراتي و ايجاد محيط علمي و آموزشي براي مديران و كارشناسان روابط‌عمومي، برگزاري "جشنواره ملي انتشارات روابط‌عمومي" را در دستور كار خود قرار داده است.