فراخوان مقاله نوزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران

اين كنفرانس، متخصصان روابط‌عمومي را گرد هم مي‌آورد تا پيرامون آخرين پيشرفت‌ها و بهترين شيوه‌ها براي تحول ديجيتال در صنعت روابط‌عمومي بحث كنند.