تحليل آسيب پذيري اجراي كد ويندوز CVE-2022-30136

تيم تحقيقاتي شركت TrendMicro تحليلي از يك آسيب‌پذيري ويندوز با شناسه CVE-2022-30136 منتشر كرده است كه سيستم فايل شبكه (يا همان NFS) را تحت تاثير قرار مي‌دهد.اين آسيب‌پذيري اخيرا وصله شده است.