ايلان ماسك و توييتر در پرونده هايي جداگانه انگشت انتقاد را به سمت يكديگر گرفتند

ايلان ماسك و توييتر در پرونده‌هايي جداگانه انگشت انتقاد را به‌سمت يكديگر گرفتند

با نزديك‌شدن به دادگاه مهم ايلان ماسك و توييتر در اواخر مهر، دو طرف در پرونده‌هايي جداگانه يكديگر را به نقض قرارداد متهم كرده‌اند.