آيا ذرات واقعاً مي توانند هم زمان در دو مكان وجود داشته باشند؟

آيا ذرات واقعاً مي‌توانند هم‌زمان در دو مكان وجود داشته باشند؟

باوري از فيزيك كوانتوم مطرح است پيرامون اينكه يك ذره مي‌تواند در آن واحد در دو مكان حضور داشته باشد. اين موضوع از نظر علمي به چه معنا است و دقيقاً تا چه حد صحت دارد؟