انبارداري مدرن چه ويژگي هايي دارد؟

انبار و انبارداري بخش مهمي از شركت يا سازمان‌هاي توليدي را به خود اختصاص مي‌دهد. مواردي چون نوع و مقدار موجودي انبار، حداقل و حداكثر موجودي اقلام، ميزان سفارش مواد جديد يا فروش اقلام از انبار و… از جمله مواردي است كه در انبارداري مورد توجه قرار مي‌گيرد. به همين دليل است كه انبارداري يك …

The post انبارداري مدرن چه ويژگي‌هايي دارد؟ appeared first on ITIRAN | آي تي ايران.

]]>