سازمان فناوري هاي نوين شهرداري تهران تاسيس شد

سازمان فناوري هاي نوين شهرداري تهران تاسيس شد به تازگي سازمان فناوري هاي نوين شهرداري تهران تاسيس شده است. عضو شوراي شهر تهران گفت: هنوز درباره جايگاه سازمان و اينكه زير نظر كدام يك از مقام ها اداره خواهد شد صحبتي نشده و درباره اين موضوع بايد در صحن شوراي شهر تصميم گيري شود. به گزارش ايتنا علي اصغر قائمي عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو با مهر، با اشاره به تأسيس سازمان فناوري هاي نوين شهرداري تهران گفت: در رابطه با تأسيس سازمان فناوري هاي نوين شهرداري تهران دو موضوع اصل موجوديت سازمان و ديگري ارائه اساسنامه مطرح است. وي ادامه داد: اصل تصويب سازمان فناوري هاي نوين با 11 رأي در شوراي شهر تصويب رسيد و فرمانداري نيز آنرا تأييد كرد و در مصوبه تأييد شده به شهرداري يك ماه زمان داده شد تا اساسنامه خود را براي شوراي شهر بياورد كه حدود يك ماه و نيم پيش اساسنامه سازمان فناوري هاي نوين نيز از سوي شهرداري ارسال شده و كميسيون حقوقي و بودجه در حال بررسي آن هستند. قائمي با بيان اينكه جلسات تخصصي بررسي اساسنامه سازمان فناوري در حال برگزاري است، اظهار كرد: اين اساسنامه از نظر ساختاري داراي مشكلاتي بود كه به شهرداري تهران منعكس شد و شايد يك يا دو جلسه ديگر اساسنامه تأييد و به صحن وارد شود. عضو شوراي شهر تهران در واكنش به اينكه سازمان فناوري تحت رياست چه كسي اداره خواهد شد، گفت: هنوز درباره جايگاه سازمان و اينكه زير نظر كدام يك از مقام ها اداره خواهد شد صحبتي نشده نظر شهردار تهران اين بود كه سازمان تحت نظر خودش اداره شود البته اصل اساسنامه و اينكه زير نظر كدام يك از مقامات اداره خواهد شد بايد در شوراي شهر تصميم گيري شود.