دانشمند جنجالي هاروارد، از كشف بقاياي سفينه فضايي بيگانگان خبر داد

دانشمند جنجالي هاروارد، از كشف بقاياي سفينه فضايي بيگانگان خبر داد آوي لوب دانشمند دانشگاه هاروارد كه پيش از اين با ادعاهايي مبني بر حقايقي در مورد حيات فرازميني ها جنجال به پا كرده بود، مدعي شد شهاب سنگي كه در اقيانوس سقوط كرده، ردي از يك فناوري فرازميني است. آوي لوب در گفتگويي تازه با راديو بوستون ضمن پافشاري بر ادعاهاي خود در مورد شهاب سنگي كه در اقيانوس سقوط كرده عنوان كرد: «شواهد تازه نشان مي دهد كه شهاب سنگ چيزي مثل فضاپيماي وويجر است كه توسط بيگانگان فضايي ساخته شده است.» لوب درحالي پيرامون شهاب سنگ «IM1» صحبت كرده كه حدود يك دهه از سقوط آن در آب هاي اقيانوس آرام در نزديكي پاپوا گينه نو گذشته و اين شهاب سنگ تا سال 2022 و ادعاهاي لوب پيرامون آن، مورد توجه كسي نبوده و اهميتي نداشته است. اين اخترفيزيكدان خستگي ناپذير، پس از جستجوي كف اقيانوس براي يافتن بقاياي شهاب سنگ، سال گذشته از كشف باقيمانده يك جسم كروي از جنس فلز خبر داد كه تصور مي كند متعلق به يك فناوري فضايي است. اغلب فعالان در جامعه علمي به يافته هاي لوب مشكوك هستند و آن ها را اثر كارهاي انساني چون آزمايش هاي اتمي يا حتي خاكستري بسيار معمولي تر مي دانند. لوب به راديو بوستون گفت: «تركيبات شيميايي جسم پيدا شده با عناصر موجود در منظومه شمسي تفاوت زيادي دارد. ما بقاياي اين شهاب سنگ را با 55 عنصر جدول تناوبي مقايسه كرديم و عنصر مشابهي در آن نيافتيم.» او به كساني كه يافته هاي او را زير سوال مي برند و شبه علم و تئوري توطئه مي دانند گفت: «اگر شما بخشي از اين فرايند علمي نباشيد و به توجهي كه به آن جلب شده حسادت كنيد آنگاه شروع به انتقاد مي كنيد. يافته هاي من قابل اثبات هستند و نظريه نيستند.»