ايده انقلابي دانشمند ايراني براي مهار زباله هاي هسته اي

ايده انقلابي دانشمند ايراني براي مهار زباله هاي هسته اي به گزارش سيتنا، مهرناز ميخچيان، دانشجوي دكتراي دانشگاه ساسكاچوان و رهبر اين گروه پژوهشي پس از يك سال تحقيق مستمر عنوان كرد: «ما مي خواهيم بهترين گزينه براي مهار زباله هاي هسته اي را پيدا كنيم.» در شرايطي كه از انرژي هسته اي به عنوان بهترين گزينه جايگزين پاك براي سوخت هاي فسيلي ياد شده، دو چالش اصلي ناتواني در جلوگيري از نشت آن به محيط و نبودن روشي براي دفع ايمن حجم زيادي از زباله ها مانع از پذيرش گسترده آن است. اما در مطالعه اي جديد، تيم ساسكاچوان پيشرفت چشمگيري در زمينه مقاومت در برابر خوردگي و ظرفيت مواد تركيبي داشته اند. ميخچيان و اندرو گروسونور، استاد شيمي مطالعه اي را بر روي يك ماده تركيبي شيشه-سراميك جديد انجام دادند و به نتايج اميدواركننده اي دست يافتند. ميخچيان توضيح داد: مهم است اطمينان حاصل شود كه مواد زائد وارد محيط زيست نمي شوند. براي اين منظور، تيم تحقيقاتي مطالعه خود را براي تعيين ميزان خوردگي مواد پس از قرار گرفتن در معرض آب به مدت يك سال انجام دادند. آن ها گزارش دادند كه مواد عملكرد خوبي داشته است. اين گروه كشف كردند كه ماده تركيبي كه از رايج ترين نوع شيشه است در برابر خوردگي مقاومت مي كند. نگراني هاي زيست محيطي و حجم زياد زباله هاي توليد شده دو موضوع اصلي مربوط به دفع زباله هاي هسته اي هستند. در حاليكه امروزه استفاده از شيشه براي ذخيره سازي زباله هاي هسته اي در سراسر جهان رايج است، اما ظرفيت بارگيري آن محدود است. در مقابل، اين ماده جديد مي تواند حاوي زباله هاي بيشتري باشد كه آن را به يك راه حل اميدواركننده براي ذخيره سازي زباله هاي هسته اي تبديل مي كند. گروسونور همكار ميخچيان در اين پروژه تحقيقاتي مي گويد: اين يافته ها درها را براي پيشبرد پذيرش انرژي هسته اي و انواع راكتورهاي جديد باز خواهد كرد.