تنظيم ديجيتال ساعت كاسيو | 6 روش تنظيم ساعت ديجيتال كاسيو عملي و كاربردي

سلب مسئوليت: ديجياتو صرفا نمايش دهنده اين متن تبليغاتي است و تحريريه مسئوليتي درباره محتواي آن ندارد. تنظيم ساعت كاسيو ديجيتال از آن دسته مواردي است كه مي بايست زماني كه ساعت ديجيتال كاسيو شما دچار بهم ريختگي مي شود يا در زماني كه ساعت ديجيتال كاسيو به درستي كار نمي كند، بتوانيد خودتان بدون نياز به مراجعه به تعميركار ساعت هاي ديجيتال كاسيو،آن مشكل را حل كرده و به تنظيم ساعت ديجيتال كاسيو بپردازيد. در زير مراحل تنظيم ساعت ديجيتال كاسيو آمده است: 1. ورود به حالت تنظيم زمان در تنظيم ساعت كاسيو ديجيتال دكمه Mode را فشار دهيد تا ارقام ثانيه در صفحه نمايش ديجيتال چشمك بزنند. اين نشان دهنده ورود به حالت تنظيم زمان است. در ادامه توضيحات دقيقتري درباره چگونگي ورود به حالت تنظيم ساعت كاسيو ديجيتال را خدمت شما ارائه مي كنيم: 1) دكمه Mode در تنظيم ساعت كاسيو ديجيتال بيشتر ساعت هاي ديجيتال كاسيو داراي يك دكمه با نام "Mode" يا مشابه هستند. اين دكمه براي دسترسي به توابع و حالات مختلف ساعت استفاده مي شود. 2) ورود به حالت تنظيم زمان - دكمه Mode را براي 2-3 ثانيه فشار دهيد تا وارد حالت تنظيم زمان شويد. دكمه را به حالت فشار داده نگه داريد. - پس از چند ثانيه نگه داشتن دكمه Mode، ارقام ثانيه در صفحه نمايش ديجيتال چشمك مي زنند. به طور معمول اين ارقام "00" چشمك مي زنند. - اين نمايش چشمك زن نشان دهنده ورود موفق به حالت تنظيم زمان ساعت است. 3) معناي چشمك زن ارقام ثانيه چشمك زن ارقام ثانيه (و بعداً دقيقه / ساعت) نشان مي دهد كه اكنون مي توانيد اين مقدار را با استفاده از دكمه هاي شروع / توقف و تنظيم مجدد تنظيم كنيد. چشمك زن يك حس بصري است كه نشان مي دهد كه شما اين واحد زمان را براي تنظيم در حالت تنظيم زمان انتخاب كرده ايد. . تنظيم ثانيه در تنظيم ساعت كاسيو ديجيتال دكمه Start/Stop را فشار دهيد تا ثانيه ها به 00 تنظيم شوند. نگه داشتن دكمه باعث پيشرفت (جلو رفتن ) سريع ثانيه ها مي شود. 1) دكمه Start/Stop بيشتر ساعت هاي كاسيو داراي دكمه هاي با نام Start/Stop و Reset (يا A و B) هستند. 2) تنظيم مجدد ثانيه ها درحالت تنظيم زمان، به طور كوتاه دكمه Start/Stop را فشار دهيد تا ارقام ثانيه چشمك بزنند و به 00 تنظيم شوند. 3) پيشرفت سريع ثانيه ها اگر دكمه Start/Stop را به جاي فشار كوتاه نگه داشته باشيد (2-3 ثانيه)، باعث پيشرفت سريع ثانيه ها به صورت مداوم و شتاب زده مي شود. 3. تنظيم ساعت و دقيقه دكمه Mode را زماني كه ثانيه ها تنظيم شده اند، فشار دهيد تا به ارقام ساعت و دقيقه پيشرفت كنيد. با استفاده از دكمه هاي Start/Stop و Reset ساعت و دقيقه را تنظيم كنيد. رقم انتخابي چشمك مي زند. در ادامه توضيحات دقيقتري درباره تنظيم ساعت و دقيقه در هنگام تنظيم زمان در ساعت ديجيتال كاسيو بيان شده است. 1) پيشرفت ( جلو بردن ) به ساعت / دقيقه براي تنظيم ساعت كاسيو ديجيتال پس از تنظيم ثانيه ها و تنظيم آنها به مقدار مورد نظر، يك بار دكمه Mode را فشار دهيد. اين كار باعث پيشرفت تنظيم زمان از ارقام ثانيه به ارقام ساعت و دقيقه مي شود. 2) رقم چشمك زن هر رقمي كه براي تنظيم موجود است (ساعت يا دقيقه) چشمك مي زند. به طور معمول، ابتدا رقم دهگان ساعت چشمك مي زند. 3) تنظيم ساعت كاسيو ديجيتال و تنظيم ارقام در حالي كه يك رقم چشمك مي زند، دكمه Start / Stop را براي افزايش ارزش اين رقم فشار دهيد. دكمه Reset را براي كاهش ارزش استفاده كنيد. به عنوان مثال، دكمه Start / Stop را براي تغيير يك "1" چشمك زده به "2" فشار دهيد يا Reset را براي بازگشت از "2" به "1". 4) تعويض بين ساعت و دقيقه دكمه Mode را دوباره فشار دهيد تا بين تنظيم ساعت و دقيقه تغيير كنيد. هر رقم را به زمان مورد نظر تنظيم كنيد. رقم انتخابي چشمك مي زند تا نشان دهد كه تنظيم ساعت كاسيو ديجيتال مي تواند تنظيم شود. تعويض حالت نمايش 12/24 ساعتي دكمه Mode را دوباره فشار دهيد تا بين حالت نمايش 12 و 24 ساعتي تغيير كنيد اگر دلتان بخواهد. توضيحات دقيقتري درباره تعويض حالت نمايش 12/24 ساعتي در هنگام تنظيم زمان در ساعت ديجيتال كاسيو بيان شده است. 1) تعويض فرمت هاي زمان پس از تنظيم ساعت و دقيقه، دكمه Mode را دوباره فشار دهيد تا از طريق تنظيمات اضافي مانند فرمت نمايش 12/24 ساعتي عبور كنيد. 2) فرمت 12 ساعتي در مقابل 24 ساعتي در حالت 12 ساعتي، زمان از 1 تا 12 بر اساس صبح / عصر نمايش داده مي شود. در حالت 24 ساعتي، زمان از 0 تا 23 نمايش داده مي شود كه هر ساعت را در طول روز نشان مي دهد. 3) انتخاب فرمت ترجيحي با هر فشار دكمه Mode، صفحه نمايش ساعت بين "12H" و "24H" جابجا مي شود تا نشان دهد كدام فرمت نمايش فعال است. 4) تنظيم زمان به موقع در صورت استفاده از حالت 12 ساعته، اطمينان حاصل كنيد كه ساعت را به صورت صحيح بر اساس صبح يا عصر تنظيم كنيد. در حالت 24 ساعته، ساعت را از 0 تا 23 تنظيم كنيد تا با زمان 24 ساعته مطابقت داشته باشد. 5) يادآوري فرمت ساعت به ياد مي آورد كه فرمت 12 يا 24 ساعتي را كه در حالت تنظيم زمان خارج مي شويد انتخاب كنيد. 5. تنظيم سال، ماه و روز فشار دادن دكمه Mode به تنظيم سال، ماه و روز مي انجامد. هر مقدار را با دكمه هاي Start / Stop و Reset تنظيم كنيد. در ادامه توضيحات دقيقتري درباره تنظيم سال، ماه و روز در هنگام تنظيم تاريخ در تنظيم ساعت كاسيو ديجيتال بيان شده است: 1) حركت در تنظيمات تاريخ پس از تنظيم زمان، دكمه Mode را دوباره فشار دهيد تا از طريق تنظيمات اضافي مانند سال، ماه و روز عبور كنيد. 2) تنظيم سال هنگامي كه رقم سال چشمك مي زند، دكمه Start/Stop يا Reset را فشار داده يا تنظيم مجدد كنيد تا سال را تغيير دهيد. لطفاً آن را به سال جاري تنظيم كنيد تا تنظيم ساعت كاسيو ديجيتال به درستي به انجام برسد. 3) تنظيم ماه دوباره دكمه Mode را فشار دهيد و ماه چشمك مي زند. از دكمه ها براي تنظيم ماه فعلي (1-12) استفاده كنيد. 4) تنظيم روز در تنظيم ساعت كاسيو ديجيتال دوباره دكمه Mode را فشار دهيد و روز چشمك مي زند. آن را به روز جاري ماه با دكمه هاي Start / Stop و Reset تنظيم كنيد. 5) توالي تنظيمات دكمه Mode تنظيمات را به ترتيب گردش مي دهد ( سال > ماه > روز) . هر مقدار را به عنوان نياز تنظيم كنيد. 6) ذخيره تنظيمات ساعت تاريخ تنظيم شده را به ياد مي آورد هنگامي كه از حالت تنظيم زمان خارج مي شويد حتي با گذشت زمان. 6. خروج از حالت تنظيم دكمه Mode را به تعداد تكرارهاي زيادي فشار دهيد تا ساعت به حالت عادي نمايشگر زمان بازگردد يا به سادگي صبر كنيد و به طور خودكار از حالت تنظيم خارج شود. در ادامه توضيحات دقيقتري درباره خروج از حالت تنظيم" در هنگام تنظيم يك ساعت ديجيتال كاسيو آمده است. 1) خروج از حالت تنظيم زمان براي خروج از حالت تنظيم زمان و بازگشت به زمان نگاري استاندارد دو روش وجود دارد: - فشار دادن دكمه Mode در هر صفحه تنظيمي (ثانيه، ساعت، دقيقه، تاريخ و غيره) به طور تكراري دكمه Mode را فشار دهيد. فشار دادن تا زمان بازگشت به صفحه نمايش زمان معمولي با چشمهاي شمارش ثانيه. - خودكار Timeout به عنوان يك جايگزين، مي توانيد روي هر صفحه تنظيم و هيچ كاري نكنيد. بعد از 2-3 دقيقه بدون فشار دادن هيچ دكمه اي، ساعت به طور خودكار از حالت تنظيم خارج شده و به حالت عادي زمان نگاري باز مي گردد.