تصوير روز ناسا: موج شوك ابرنواختري سحابي مدادي

اين «موج شوك ابرنواختري» با سرعت بيش از 500,000 كيلومتر در ساعت در فضاي بين ستاره اي مي تازد. در تصوير روز ناسا چه مي بينيم؟ در مركز اين تصوير رشته هاي نازك، روشن و بافته شده درحال حركت به سمت بالا با جزئيات دقيق هستند. اين رشته ها درواقع موج هاي بلندي در يك صفحه كيهاني از گاز درخشان هستند كه تقريباً به صورت لبه ديده مي شوند. سحابي باريك مداد كه در دهه 1840 توسط سر «جان هرشل» كشف شد، گاهي اوقات به عنوان پرتو هرشل شناخته مي شود. موج ظاهر نوك تيز آن كه با نام NGC 2736 فهرست بندي شده است، نشان دهنده علت نام رايج و امروزي آن، سحابي مدادي است. اين سحابي حدود 800 سال نوري از ما فاصله دارد و با طول نزديك به 5 سال نوري، تنها بخش كوچكي از باقي مانده ابرنواختر ولا را نشان مي دهد. خود باقي مانده عظيم ولا حدود 100 سال نوري قطر دارد. در ابتدا، بخشي از موج ضربه اي كه به عنوان سحابي مداد ديده مي شد با ميليون ها كيلومتر در ساعت حركت مي كرد، اما حركتش به طور قابل توجهي كند شده است و مواد بين ستاره اي اطراف را فرا مي گيرد.