تحليل موقعيت هاي شغلي روابط عمومي در سال 2023

پي‌آر ويك گزارش استخدام سال 2024 خود را منتشر كرده است كه به بررسي روند آگهي‌هاي شغلي و حقوق در سطوح ارشد در حوزه روابط‌عمومي در بريتانيا مي‌پردازد. اين گزارش بر اساس تجزيه و تحليل تقريباً 10000 آگهي شغلي در سال‌هاي 2022 و 2023 جمع‌آوري شده است.