بنادر دريايي به عنوان نقاط سرطان زاي مسري در صدف ها شناسايي شدند

درحالي كه در طبيعت، سرايت سرطان عمدتاً بين صدف ها اتفاق مي افتد، بنادر و حمل ونقل دريايي گسترش آن را به مكان هاي ديگر تسهيل مي كنند. بنادر دريايي به عنوان نقاط سرطان زاي مسري در صدف ها شناسايي شدند بنر همراه اول بنادر دريايي به عنوان قطبي براي گسترش جهاني MtrBTN2، سرطان مسري نادري كه صدف ها را تحت تاثير قرار مي دهد، عمل مي كنند. در اين بيماري، سلول هاي سرطاني مي توانند مانند انگل ها از يك صدف به صدف ديگر در نزديكي منتقل شوند. درحالي كه در طبيعت، چنين سرايتي عمدتاً بين صدف ها در يك بستر اتفاق مي افتد، بنادر و حمل ونقل دريايي گسترش MtrBTN2 را به مكان هاي ديگر تسهيل مي كنند. به ويژه از طريق رسوب زيستي، كه به موجب آن صدف هاي بيمار خود را به بدنه كشتي مي چسبانند. صدف ها صدف هاي Mytilus edulis روي توده هاي اسكله شناور در بندر كروزيك فرانسه. اين يافته، ثمره تحقيقات تيمي به رهبري دانشمندان CNRS و دانشگاه مونپليه است كه در 21 فوريه منتشر شد. بروز بيشتر اين بيماري در بنادر، پس از مطالعه 76 جمعيت صدف در امتداد سواحل جنوب بريتاني و وندي، در هر دو زيستگاه طبيعي و مصنوعي مشاهده شد. تيم تحقيقاتي ادعا مي كند كه كشف آنها به نفع سياست هاي كاهش رسوب زيستي، براي جلوگيري از گسترش بيماري و حفظ اكوسيستم هاي ساحلي است. منبع: ديجياتو