لازمه استفاده هوش مصنوعي درروابط عمومي برخورداري هوش ارتباطي است

لازمه استفاده هوش مصنوعي درروابط عمومي برخورداري هوش ارتباطي است تبريز-مدرس دانشگاه و استاد برجسته عرصه روابط عمومي ايران گفت: لازمه بكار گيري هوش مصنوعي در روابط عمومي، برخورداري از هوش ارتباطي است. به گزارش خبرگزاري مهر، حميد شكري خانقاه در كارگاه آموزشي تحت عنوان روابط عمومي نوين و بكارگيري ابزارهاي هوشمند در تبريز با تاكيد بر اينكه روابط عمومي ها بايستي در درجه اول هوش ارتباطي و رسانه اي خود را ارتقا دهند بعد وارد حوزه هوش مصنوعي و كاركردهاي آن شوند گفت: راز هوشمندي روابط عمومي ها در ديدن ناديده ها و شنيدن ناشنيده هاست. وي با بيان اينكه روابط عمومي راهبردي از تخصص بالايي در رمزگذاري و رمزگشايي از نمادها و نشانه هاي ارتباطي كلامي و غيركلامي و چگونگي بازخواني و واكنش مناسب ارتباطي در نظام ارتباطات سازماني برخوردار است افزود: هوش ارتباطي روابط عمومي ها بايد در راستاي حل مسائل ارتباطي در هنگام بروز رويدادهاي هشدار دهنده و مسائل پيش روي سازمان مثل بحران ها و شايعه سازي ها و اتخاذ راهبردهاي ارتباطي هوشمندانه در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي باشد. استاد برنامه ريزي راهبردي ارتباطي و مديريت استراتژيك ارتباطات انساني در دانشگاه با بيان اينكه روابط عمومي ها در حال حاضر، از نبود نگرش ارتباطي راهبردي رنج مي برند و بعضاً صرفآ متولي امور عمومي شده اند تاكيد نمود: رويكرد منفعلانه، روزمرگي، كليشه گرايي و نداشتن چشم انداز و استراتژي ارتباطي از آفت هاي كار روابط عمومي هاست كه اين معضل صرفاً با هوش مصنوعي كاربرمحور حل نمي شود. هر چند كه هوش مصنوعي در روابط عمومي ها و سازمانهاي متبوع آن ها، پتانسيل بالايي در كمك به حل مسائل و دغدغه هاي ارتباطي دارد اما اين ظرفيت براي مديران و وكارشناساني كه فاقد هوش ارتباطي و رسانه اي هستند، بي خاصيت، خطرناك، نااميد كننده و گمراه كننده خواهد بود. نويسنده كتاب برنامه ريزي راهبردي ارتباطي در روابط عمومي با بيان اينكه روابط عمومي ها اگر مي خواهند آينده داري و آينده پژوهي كرده، وارد دنياي متاورس شده و از مزيت هاي هوش مصنوعي بهره ببرند، بايد قبل از هر اقدامي به تفكر مهندسي و مديريت راهبردي ارتباطي مجهز شده و استراتژيست رسانه اي و ارتباطي مورد اعتمادي براي سازمان باشند ادامه داد: مهندسي ارتباطي معماري ارتباطات كاربردي و توصيفي فني و حرفه اي از واقعيت ها، ارائه راه حل هاي ارتباطي، استانداردسازي نظام ارتباطات و فرايندي منسجم از فعاليت ها و روندهاي ارتباطي است. معاون برنامه ريزي ارتباطي و مطالعات افكارعمومي وزارت جهاد كشاورزي افزود: اين مهندسي شامل ارائه الگويي فني از يك سيستم و الگوريتم هوشمند ارتباطي رسانه اي و نمايانگر ساختار كليدي و هسته مركزي مؤثر بر شاخص ارزيابي عملكرد آن، نشانگرهاي ارتباطي شبكه حاكم بر آنها، اصول و قواعد اساسي در طراحي هوشمندانه ارتباطي و تكامل نظام ارتباطات يكپارچه در گذر از روابط عمومي سنتي به روابط عمومي مدرن در گذر زمان است. شكري گفت: مديران و كارشناسان روابط عمومي به اين نكته توجه كنند همچنان كه براي ايجاد مديريت دانش بايد از مسير مديريت ناداني عبور كنند، لازمه بكار گيري هوش مصنوعي، برخورداري از هوش ارتباطي است. هوش مصنوعي تسهيلگري مدرن براي هوش طبيعي انساني است و به تنهايي كارساز نيست، روابط عمومي هوشمند مدير ارتباطي هوشمند مي طلبد.