ابتكار روابط عمومي شهرداري نوشهر در ساماندهي و زيباسازي تبليغات انتخاباتي

ابتكار روابط عمومي شهرداري نوشهر در ساماندهي و زيباسازي تبليغات انتخاباتي همزمان با آغاز تبليغات نامزدهاي انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و تكاپو و تلاش كانديدها براي امر تبليغات، شهرداري نوشهر در حركتي نو و ارزش آفرين و با هدف پيشگيري از آشفتگي و آلودگي بصري با حذف جايگاه هاي تخته اي و يكپارچه كردن تصاوير تبليغاتي با همكاري و هماهنگي كانديدها همزمان با آغاز تبليغات نامزدهاي انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و تكاپو و تلاش كانديدها براي امر تبليغات، شهرداري نوشهر در حركتي نو و ارزش آفرين و با هدف پيشگيري از آشفتگي و آلودگي بصري با حذف جايگاه هاي تخته اي و يكپارچه كردن تصاوير تبليغاتي با همكاري و هماهنگي كانديدها در قالب بنرهاي مشترك در 6 نقطه از شهر توانست از هرج و مرج جلوگيري كرده و طرح تبليغات پاكيزه را اجرايي نمايد. روابط عمومي شهرداري نوشهر ضمن ابراز اميدواري از مشاركت پرشور مردم در انتخابات پيش رو از تمامي كانديدهاي محترم تقاضا دارد در حفظ اموال عمومي و زيبايي بصري شهر با ما همكاري كرده و از نصب هرگونه بنر و ديگر اقلام تبليغاتي به غير از مكان هاي مجاز خودداري نمايند.