روسيه آماده توسعه مسيرهاي حمل و نقل به افغانستان و جنوب آسيا است

روسيه آماده توسعه مسيرهاي حمل و نقل به افغانستان و جنوب آسيا استيك هيئت تركمنستاني روز 27 شهريور با مقامات طالبان وزارت انرژي و آب در كابل ديدار كرد. تهران – ايرنا – نخست وزير روسيه اعلام كرد كه كشورش مشتاق تسريع رونع توسعه مسيرهاي حمل و نقلي اوراسيا از جمله گسترش مسيرهاي حمل و نقل به افغانستان و جنوب آسيا است. به گزارش سه شنبه ايرنا از خبرگزاري اينترفكس روسيه، نخست وزير روسيه تصريح كرد: «ما آماده همكاري نزديك تر براي گسترش همه مسيرهاي حمل و نقل در فضاي مشترك اوراسيا، از جمله مسيرهاي منتهي به افغانستان و جنوب آسيا هستيم. در حال حاضر، پروژه راه آهن افغانستان-تركمنستان در دست اجراست كه انتظار مي رود پس از تكميل، به عنوان يك حلقه حياتي براي اتصال كشورهاي آسياي مركزي به افغانستان و آسياي جنوبي عمل كند. پيش بيني مي شود اين مسير تجارت و بازرگاني را در آينده تسهيل، همكاري هاي اقتصادي را تقويت و روابط را در منطقه تقويت كند. روسيه آماده توسعه مسيرهاي حمل و نقل به افغانستان و جنوب آسيا است ميشوستين همچينين خاطرنشان كرد: اولويت برداشتن گام هاي بيشتر براي توسعه كريدور بين المللي شمال-جنوب است كه قادر به رقابت با كانال سوئز خواهد بود. بر اساس اين گزارش اخيراً هيئتي متخصص پروژه هاي بين المللي از تركمنستان وارد افغانستان شده و با عبداللطيف منصور، سرپرست وزارت انرژي و آب طالبان گفتگو كرد. اين هيئت همچنين در مورد مسائل مربوط به اجراي پروژه بزرگ خط لوله تاپي (تركمنستان-افغانستان-پاكستان-هند) با طرف افغانستاني مذاكره و رايزني كرد. بنا به گزارش آمو، تركمنستان همچنين تأييد كرده است كار ساخت نيروگاه برق نورالجهاد و خط انتقال 110 كيلوولتي برق به هرات تا زمستان تكميل خواهد شد.