روابط عمومي؛ فصل مشترك بانك و بيمه سينا

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا) || مدير امور روابط عمومي و مشتريان بانك سينا با حضور در نشستي صميمي با مشاور مديرعامل بيمه سينا در امور روابط عمومي و بين الملل در راستاي تقويت تعاملات دوجانبه گفت وگو كرد. به گزارش روابط عمومي بيمه سينا، امير لعلي در اين نشست با بيان اينكه در حال حاضر بستر مناسبي براي اجرايي شدن تفاهم نامه مشترك در دو مجموعه فراهم شده است، افزود: بايد از فرصت به وجود آمده كمال بهره برداري را براي رسيدن به اهداف داشته باشيم. همچنين در اين نشست، در خصوص لزوم شناخت مشتريان از خدمات متنوع بيمه اي و همين طور راهكارهاي ترغيب آنها به استفاده از اين خدمات تبادل نظر شد.