روابط عمومي و ارتباطات…!!!

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا) || روابط عمومي حلقه ايست كه زنجيره افكارعمومي و سازمان هاي موجود در جامعه را به يكديگر متصل كرده ودر اهميت وجودي وارزشي آن همين بس كه آن را هنرهشتم ناميده اند. اين حلقه اتصال تقريبا مفقود شده ايست كه نه كسي مي شناسدش ونه در جايگاه خود قرار دارد. روابط عمومي معمولا در برخي ادارات و سازمان ها و نهادها و ارگانهاي تبديل شده اند به ابزاري بنام روابط خصوصي!! و شايد به همين دليل ساده است كه برخي مديران نيز هيچ شناخت كافي ازنقش روابط عمومي در ساختارهاي اجتماعي و تاثيرات آنها در برآيند اهداف سازماني ندارند...!! ارتباطات اجتماعي به مرحله اي از اعوجاج و كژي درافتاده كه ديگر آن اتصال عاطفي كه نسل هاي قبل بخاطر دارند در لايه هاي اجتماعي نسل جديد به چشم نمي آيند...گسست هاي طبقاتي و نبود يك سيستم منسجم عدالت محور باعث افزايش واگرايي اجتماعي و ضعف در ساختار هاي حياتي آن شده است، حتي اين واگرايي اجتماعي را مي توان در دنياي غريب مجازي مشاهده كرد، دنيايي كه مي توانست براي جامعه نقش همان حلقه مفقوده را بازي كند اينك تبديل به جمع اضدادي گرديده كه شرح آن رفت...!!! متاسفانه امر مهمي چون روابط عمومي بيشتر بازيچه دست برخي اربابان سياست و خودمحوري در نزد مديران گشته و از متن به حاشيه تبديل شده است...!! روابط عمومي در برخي سازمان ها تبديل به انبارهاي بزرگي از بنرها و تابلوها و پارچه نوشته هايي شده اند كه مناسك و مناسبت ها را در چارت وظايف خود قرار داده و بازيگران نقش روزهاي تاريخ اند. روابط عمومي ها آنقدر اهداف بزرگ و مهم و برجسته اي دارند كه در برخي كشورها يكي از تخصصي ترين وظايف را بر عهده دارد؛ برعكس در برخي ديگر از كشورها بجز بسيار معدود و محدود از سازمان ها، روابط عمومي اكثريت قاطع آنها، فقط براي پركردن چارت سازماني كه ملزم به ايجاد آن هستند، كاربري دارند...!! مكاني كه نه مي داند روابط چيست ونه عمومي كدام است، لذا برخي كساني كه در مصدر يكي از گلوگاه هاي اصلي سازمان ها ونهادها و ارگان ها بنام روابط عمومي در مصدر كار گماره مي شوند معمولا سواد لازم دراين بستر را نداشته و تبديل مي شوند به ابزار خواسته هاي رياست سازمان مربوطه، بدون آنكه بدانند يكي از اصلي ترين و مهمترين ابزار هر سازمان در اصل سر آن سازمان است كه قدرت مانور و تفكر و برنامه ريزي در راستاي اهداف عاليه آن دارد يعني روابط عمومي آن است...!! اقناع افكارعمومي و پاسخگويي شفاف و دوري از كلي گويي و انشاخواني و انشانويسي از حداقل هاي وظايف هر روابط عمومي است، حتي روابط عمومي ها نقش بسيار ارزشمندي در انسجام و همبستگي اجتماعي دارند و قدرت فرهنگ سازي هايي دارند كه جامعه به شدت به آن نيازمند است...!! اينكه به هر مناسبتي ريسه چراغ بر سردر ادارات كشيده شود و با به داركشيدن چند بنر در نقاط مختلف شهرها كلمه روابط عمومي را در زير شعارهاي نخ نماشده و بي محتوا نقش بزنيم نامش روابط عمومي نيست، اينكه اتاق هاي روابط عمومي تبديل به محفل و گعده هاي دورهمي براي صرف چاي و شيريني شود همان روابط خصوصي است كه به آن اشارت رفت، اينكه با چاپ پوستر و عكس هاي روتوش شده و شيك سعي در اطلاع رساني و بنام روابط عمومي داشته باشيم خبطي است كه اين روزها به وفور تبديل به چرخه اي معيوب گرديده و هيچكس هم حاضر نيست اين نقص بزرگ را ديده و رفع نقص كند، چراكه سواد چنين هنري در نزد هر كسي نيست. منبع: http://www.birjandtoday.ir انتهاي پيام/