مشكلات حمله سايبري به شهرداري رفع شد

مشكلات حمله سايبري به شهرداري رفع شد مشكلات حمله سايبري به شهرداري رفع شد آي تي من- احمد صادقي در نشست خبري «گزارش عملكرد 2 ساله كميسيون برنامه و بودجه دوره ششم شوراي اسلامي شهر تهران» با تاكيد بر اين كه در دوره كنوني مديريت شهري، اصل هوشمندسازي مورد توجه تمام اعضاي شورا بوده است، گفت: الكترونيكي كردن فرآيندها، اتصال به درگاه واحد مجوزهاي دولت و غيرحضوري شدن خدمات از جمله وظايف مورد نظارت در حوزه هوشمندسازي توسط كميته شفافيت شوراي شهر است. رييس كميته شفافيت و هوشمندسازي شوراي شهر تهران با بيان اين كه در بخش الكترونيكي شدن، 80 فرآيند براي شهرداري مشخص شده است، اظهار داشت: محاسبه عوارض خدمات فني تا چند ماه پيش به صورت دستي انجام مي شد، اما امروز اين فرآيند كاملا الكترونيكي شده است و تمام موارد به صورت سامانه اي انجام مي شود. وي با بيان ارايه پايان كار آپارتماني به صورت الكترونيكي، خاطرنشان كرد: با اين اقدام از ترددهاي غيرضروري، ترافيك و آلودگي هوا جلوگيري مي شود و شهروندان در همين مسير در اداره شهر مشاركت مي كنند. همچنين معتقديم كه غيرحضوري كردن فرآيندها، شفافيت را به دنبال خواهد داشت و اين اقدام بايد در بستر اتوماسيون انجام شود كه قابليت رصد و پايش داشته باشد. صادقي با تاكيد بر اين كه محور اصلي اتصال به درگاه واحد مجوزها، خود دولت است، يادآور شد: بايد امكاني فراهم شود كه از طريق اين درگاه بتوان به سامانه هاي شهرداري تهران نيز متصل شد. در اين رابطه بايد جلساتي را با دولت برگزار كنيم تا زيرساخت ها از سوي دستگاه اجرايي فراهم شود. شهرداري تهران جلسات زيادي را در اين خصوص برگزار كرده است و براي اتصال به درگاه آمادگي كامل دارد و نواقص بايد توسط دولت رفع شود. رييس كميته شفافيت و هوشمندسازي شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اين كه فايل هاي پشتيبان از جمله طرح هاي تفصيلي پس از حمله سايبري به سامانه هاي شهرداري در سال گذشته بارگذاري شده است، خاطر نشان كرد: در اين كه حمله سايبري برخي زيرساخت ها را دچار مشكل كرد، جاي شك نيست. در مدت كوتاهي دسترسي ها قطع شد، اما اكنون تمام اشكالاتي كه پيش آمده بود، رفع شده است.