آغاز آسيب شناسي فعاليت هاي روابط عمومي شهرداري منطقه 21 تهران برگزار شد

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا) || آغاز آسيب شناسي فعاليت هاي روابط عمومي شهرداري منطقه 21 تهران برگزار شد. به گزارش شارا، در اين نشست مدير روابط عمومي منطقه، نقاط ضعف و كاستي هاي عملكردي روابط عمومي در سال گذشته را شناسايي و بر رفع آنها تاكيد كرد. از جمله برنامه هاي روابط عمومي منطقه براي نيمه دوم سال 1402، توسعه فعاليت هاي ارتباطي با سمن ها، صنايع و واحدهاي توليدي و حضور فعال روابط عمومي در دوره هاي تخصصي ارتباطي است. در اولين آسيب شناسي فعاليت هاي روابط عمومي شهرداري منطقه 21 تهران، فرشيد اسحاقي، مدير روابط عمومي منطقه، با اشاره به كارنامه عملكردي روابط عمومي در سال گذشته و كسب امتياز ارزيابي «خوب» در ميان مناطق 22 تنها، گفت: شناسايي نقاط ضعف و رفع كاستي هاي عملكردي، كمك خواهد كرد تا ارتباطي مناسب تري با مسير محلي در غربي ترين منطقه پايتخت مي گيرد. وي افزود: توسعه فعاليت هاي ارتباطي با صنايع، سمن ها و واحدهاي توليدي به عنوان توان بالفعل در منطقه، پيشرفت و نوآوري كمك خواهد كرد تا روابط عمومي در جايگاه مناسب تري از فعاليت ها قرار گيرد. مدير روابط عمومي شهرداري منطقه 21 با اشاره به برنامه ريزي صورت گرفته براي حضور فعال اين اداره در حوزه هاي تخصصي ارتباطي تحقيقاتي كرد: توسعه ارتباطات درون سازماني و كمك به دوره ارتقاي قالب كاري انجام فعاليت هاي ارتباطي از ديگر برنامه هاي اين اداره در ارتباط است. سال جاري است.