هسته شيطان، نتيجه ترسناك يك آزمايش

هسته شيطان، نتيجه ترسناك يك آزمايش به گزارش سيتنا، در سال 1945 ميلادي ايالات متحده، بمب هاي هسته اي را بر روي شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي ژاپن انداخت. ارتش ايالات متحده حتي براي انداختن يك بمب سوم برنامه ريزي كرده بود؛ اما ژاپن پس از دو بمب اول تسليم شد و بمب سوم لغو شد. بنابراين هسته فعال يك بمب هسته اي در آزمايشگاه لوس آلاموس باقي ماند. دانشمندان به جاي دور انداختن هسته ي بمب، آن را در آزمايشگاه نگه داشتند تا آزمايش هايي روي آن انجام دهند. دانشمندان مي خواستند بدانند كه در چه نقطه اي پلوتونيوم فوق بحراني مي شود. هسته شيطان، نتيجه ترسناك يك آزمايش يك هفته پس از تسليم شدن ژاپن، دانشمندي به نام هري داگليان (Harry Daghlian) در معرض دوز كشنده اي از تشعشعات قرار گرفت و 25 روز بعد فوت كرد. چند ماه پس از اين واقعه، هشت نفر ديگر نيز قرباني هسته ي بمب شدند. اين هشت نفر، دوز خطرناك تشعشع دريافت كردند و يكي از آن ها فوت كرد. پس از اين اتفاق، كره پلوتونيوم به عنوان هسته شيطان شناخته شد.