جهان درصورت بقاي نئاندرتال ها به جاي انسان مدرن چه تفاوتي با امروز پيدا مي كرد؟

جهان درصورت بقاي نئاندرتال‌ها به جاي انسان مدرن چه تفاوتي با امروز پيدا مي‌كرد؟

اگر در مسير تكامل خانواده‌ انسان‌ تباران، نئاندرتال‌ها به‌جاي انسان‌ هاي مدرن زنده مي‌مانند، شرايط زمين و جاندارانش به چه شكلي پيش مي‌رفت؟