بهترين زمان ورزش براي زنان

بهترين زمان ورزش براي زنان به گزارش سيتنا از مديسن نت، تحقيقات جديد نشان مي دهد كه براي زنان 40 سال به بالا، پاسخ مثبت به نظر مي رسد. «گالي آلبالاك»، نويسنده اين مطالعه از دانشگاه ليدن هلند، مي گويد: «اول از همه، مي خواهم تاكيد كنم كه داشتن فعاليت بدني يا انجام نوعي ورزش در هر زماني از روز مفيد است.» آلبالاك در ادامه افزود: «در واقع، بيشتر دستورالعمل هاي بهداشت عمومي نقش زمان بندي را به كلي ناديده مي گيرند، و ترجيح مي دهند بيشتر بر روي "دقيقاً چند وقت يك بار، چه مدت و با چه شدتي بايد فعال باشيم" تمركز كنند تا به بيشترين فوايد سلامت قلب دست يابيم.» در اين تحقيق، محققان بر روي جزئيات چرخه بيداري متمركز بودند، چيزي كه دانشمندان از آن به عنوان ريتم شبانه روزي ياد مي كنند. براي پي بردن به اين موضوع، محققان الگوهاي فعاليت بدني و وضعيت سلامت قلب را در ميان تقريباً 87000 مرد و زن رديابي كردند. شركت كنندگان در محدوده سني 42 تا 78 سال بودند و نزديك به 60 درصد آنها زن بودند. وقتي آنها به يك ردياب فعاليت مجهز بودند كه الگوهاي تمرين را در طول يك هفته نظارت مي كرد، همه سالم بودند. وضعيت قلب آنها به طور متوسط به مدت شش سال بررسي شد. در طول اين مدت، تقريباً 2900 شركت كننده به بيماري قلبي مبتلا شدند، در حالي كه حدود 800 نفر سكته كردند. با كنار هم قرار دادن «حوادث قلبي» در مقابل زمان بندي ورزش، محققان به اين نتيجه رسيدند زناني كه عمدتاً در «اواخر صبح» يعني تقريباً بين ساعت 8 صبح تا 11 صبح ورزش مي كنند، با كمترين خطر حمله قلبي يا سكته مواجه هستند. در مقايسه با زناني كه در اواخر روز بيشترين تحرك را داشتند، مشخص شد آنهايي كه در اوايل يا اواخر صبح فعاليت بيشتري داشتند، 22 تا 24 درصد كمتر در معرض خطر ابتلاء به بيماري قلبي بودند. و كساني كه بيشتر در اواخر صبح ورزش مي كردند، خطر نسبي سكته مغزي در آنها تا 35 درصد كمتر بود. با اين حال، افزايش مزيت ورزش صبحگاهي در بين مردان مشاهده نشد. چرا؟ آلبالاك خاطرنشان كرد: «ما هيچ نظريه روشني كه بتواند اين يافته را توضيح دهد، پيدا نكرديم و تحقيقات بيشتري مورد نياز است.» محققان تاكيد مي كنند: «باوجوديكه اكثر افراد شاغل اين تايم زماني را در اختيار ندارند، اگر اين فرصت را داريد كه صبح ها فعال باشيد مثلاً در روز تعطيل يا با تغيير مسير رفت وآمد روزانه تان، ضرري ندارد كه سعي كنيد روز خود را با كمي فعاليت شروع كنيد.»