چرا مردان سريع تر از زنان پير مي شوند؟

چرا مردان سريع تر از زنان پير مي شوند؟ به گزارش سيتنا، براساس پژوهش دانشگاه ييواسكيلا و دانشگاه هلسينكي فنلاند، مردان ازنظر زيستي مسن تر از زنان هستند. مردان بيشتر سيگار مي كشند و جثه بزرگ تري دارند كه تا حدي به توضيح تفاوت جنسي مشاهده شده كمك مي كند. اگرچه در قرن بيستم اميد به زندگي در دنياي غرب به سرعت افزايش پيدا كرد، زنان هنوز درمقايسه با مردان اميد به زندگي بيشتري دارند. در فنلاند، معمولاً زنان پنج سال بيشتر از مردان عمر مي كنند. اين شكاف جنسي در دهه ي 1970 در بيشترين حد خود قرار داشت. در آن زمان، اميد به زندگي زنان در هنگام تولد بيش از ده سال بيشتر از مردان بود؛ اگرچه اين نابرابري در سال هاي اخير به سرعت در حال كاهش بوده است. براساس مطالعه اي كه اخيراً منتشر شده، تفاوت بين جنس ها را مي توان در پيري زيستي نيز مشاهده كرد. پژوهش جديد تفاوت هاي زيستي احتمالي در پيري را بين مردان و زنان بررسي كرد و به اين مسئله پرداخت كه آيا عوامل مرتبط با سبك زندگي ممكن است علت تفاوت هاي احتمالي باشد. اين اختلاف ها هم در ميان بزرگ سالان جوان و هم در افراد مسن بررسي شد. آزمودني ها شامل دوقلوهاي بالغ جوان تر (21 تا 42 سال) و مسن تر (50 تا 76 سال) از مطالعه ي هم گروهي دوقلوهاي فنلاند بودند. عوامل مرتبط با سبك زندگي شامل تحصيلات، شاخص توده ي بدني، استعمال دخانيات، مصرف الكل و فعاليت جسمي با استفاده از پرسشنامه اندازه گيري شد. چندين ساعت اپي ژنتيك به عنوان سنجه هاي پيري استفاده شد. ساعت هاي اپي ژنتيك امكان مطالعه ي متغيرهاي مرتبط با طول عمر را فراهم مي كنند؛ درحالي كه آزمودني هنوز زنده است. آن ها سن زيستي را برحسب سال و براساس سطوح متيلاسيون DNA اندازه گيري شده در نمونه خون تخمين مي زنند. آنا كانكانپه، پژوهشگر مؤسسه ي تحقيقات پيري شناسي و دانشكده علوم سلامتي و ورزش مي گويد: دريافتيم كه مردان ازنظر زيستي پيرتر از زنان با همان سن تقويمي بودند و اين تفاوت در شركت كنندگان مسن تر بسيار بيشتر بود. استعمال دخانيات به دفعات بيشتر در ميان مردان شكاف جنسي در پيري را در دوقلوهاي مسن تر و نه در دوقلوهاي جوان توضيح مي داد. علاوه براين، اندازه ي بدن بزرگ تر مردان بخش كوچكي از شكاف جنسي را در هر دو گروه سني توضيح مي داد. كانكانپه مي گويد: ما تفاوت جنسي را در سرعت پيري مشاهده كرديم كه با عوامل مرتبط با سبك زندگي توضيح دادني نبود. همچنين، از طرح مطالعاتي بسيار خاصي استفاده كرديم و سرعت پيري را بين دوقلوهاي با جنس مخالف مقايسه كرديم. تفاوت مشابهي بين اين جفت دوقلوها نيز مشاهده شد. در دوقلوهاي غيرهم جنس، دوقلوي پسر حدود يك سال از دوقلوي دختر پيرتر بود. اين جفت دوقلوها در محيط يكساني رشد كرده بودند و نيمي از ژن هاي آن ها مشترك بود. به گفته ي كانكانپه، اين اختلاف را مي توان با تفاوت هاي جنسي در عوامل ژنتيكي و اثرهاي مفيد هورمون جنسي زنانه استروژن بر سلامتي توضيح داد. مطالعه ي جديد به درك رفتارهاي سبك زندگي و تفاوت هاي جنسي مرتبط با پيري زيستي و اميد به زندگي كمك مي كند. كاهش استعمال دخانيات در مردان تا حدي توضيح مي دهد كه چرا شكاف جنسي در اميد به زندگي در دهه هاي اخير كاهش پيدا كرده است.