روزياتو: كوييز شماره 7؛ با پاسخگويي به اين 20 سوال دانش خود در مورد سريال «Dark» را بسنجيد

شما را دعوت مي كنيم كه به كوييز پيش رو در مورد سريال Dark پاسخ دهيد تا دانش خود را در مورد اين سريال محك زده باشيد. در روزياتو بخوانيد