سازمان فضايي: براي ارائه اينترنت ماهواره اي نياز به همكاري هاي بين المللي داريم

رئيس سازمان فضايي تاكيد دارد مشاركت بين‌المللي در اين زمينه، به معناي عدم توانايي ايران براي ساخت منظومه ماهواره‌اي نيست.