اصلاح بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران

اصلاح بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران به گزارش سيتنا، روابط عمومي اتاق تهران، اعلام كرد: از جمله بندهاي اصلاحي اين بخشنامه، موضوع قراردادهاي غير عمراني منعقده بر اساس روش PC و EPC است و به اين ترتيب، «در اين نوع از قراردادها در صورتي كه مبلغ تجهيزات بيش از 50 درصد مبلغ اوليه و كاركرد قرارداد باشد و به تفكيك از مبلغ مصالح و كاركرد اجرا در قرارداد منعقده درج و در صورت كاركردهاي موقت و قطعي و گواهي واگدارنده كار نيز بر همان مبنا درج و پرداخت شود، حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد به ميزان 4 درصد ناخالص كل كاركرد قرارداد محاسبه مي شود». اصلاح اين بخش از بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران، پس از آن صورت گرفته است كه اتاق تهران و معاونت كسب و كار اين اتاق طي جلساتي با حضور نمايندگان سازمان تامين اجتماعي و مديران شركت توانير و نيز سنديكاي صنعت برق، به بررسي موضوع حق بيمه قراردادهاي PC و EPC پرداختند و پيشنهاد اصلاح اين بند از بخشنامه و استاندارد كردن حق بيمه اين نوع از قراردادها از سوي اتاق تهران ارائه شد. به اين ترتيب، با توجه به تصويب اين بند از بخشنامه مذكور، به نظر مي رسد كه مشكل تعداد زيادي از پيمانكاران با سازمان تامين اجتماعي كه قراردادهاي آنها از نوع PC و EPC است، برطرف شود.