چگونه آنلاين كد اقتصادي دريافت كنيم؟

چگونه آنلاين كد اقتصادي دريافت كنيم؟ به گزارش سيتنا،  سازمان امور مالياتي اقدام به تخصيص شماره اقتصادي جديد به فعالان اقتصادي كرده و موديان مكلف شدند از يكم مهر سال جاري براي فعاليت هاي اقتصادي خود از شماره اقتصادي جديد استفاده كنند. طبق ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت نام در نظام مالياتي مي شوند، مكلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند. طبق اين قانون عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دودرصد  مبلغ مورد معامله مي ­شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور از طريق روش هايي كه تعيين مي شود مشمول جريمه اي معادل يك درصد معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است، مي شود. بر اين اساس، سازمان امور مالياتي كشور در اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و با توجه به ضرورت تخصيص و بهره برداري از شماره اقتصادي و ماده (6) آئين نامه اجرايي تبصره (3) ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم اقدام به تخصيص شماره اقتصادي جديد به فعالان اقتصادي كرده است. در اين راستا مؤديان مالياتي مكلفند از تاريخ يكم مهر سال جاري براي صدور صورتحساب هاي فروش كالا و عرضه خدمات، قراردادها و ساير اسناد مشابه از شماره اقتصادي جديد استفاده كنند. بنابراين براي تمامي مؤدياني كه ثبت نام خود را در نظام مالياتي تكميل كرده باشند شماره اقتصادي منحصر به فرد تخصيص مي يابد. البته شماره اقتصادي اشخاص حقوقي همان شناسه ملي اين اشخاص است كه از ارديبهشت ماه سال 1399 به عنوان شماره اقتصادي در نظر گرفته شده است. براي اشخاص حقيقي نيز به ازاي هر ثبت نام و پرونده مالياتي يك شماره اقتصادي صادر مي شود. فعالان اقتصادي مي توانند با مراجعه به درگاه ملي خدمات الكترونيك سازمان امور مالياتي به نشاني my.tax.gov.ir  شماره اقتصادي صادره براي خود را مشاهده كنند.