يادداشتي به بهانه روز روابط عموميبه قلم ابراهيم متين سيرت كارشناس روابط عمومي

اولين پناه انسان ها غار بود، جايي كه براي در امان بودن از باد، باران و طوفان و حيوانات وحشي خانه ي امني بود. چه خوب مي شد اگر امكان داشت، سوار بر تونل زمان مي شديم و از دور نظاره گر انسانهاي اوليه بوديم و از نحوه ي ارتباط گيري مطلع مي شديم. سلام كردن با چه آدابي بود. مثل امروز دست مي دادند و به سوي هم خم مي شدند يا به مانند سامورايي ها تا آنجايي كه انعطاف كمر ياري مي كرد به سمت طرف مقابل به نشانه ي احترام خم مي شدند. البته اين نوع ارتباط در قالب ارتباط ميان فردي بود و نحوه ي ارتباط جمعي از طريق دود، آواهاي بلند و پرواز پرندگان بود. هرچه بود تمايل و الزام بشر به ارتباط گيري را نشان مي داد. فارغ از دوره ي زيستي، نژاد، زبان، موقعيت جغرافيايي و مليت. هرچه گذشت، شكل زندگي افراد تغيير كرد و انسان دست از غار كشيد و به سمت جنگل و مرتع، زيست كنار رودخانه ها و تشكيل دولت شهر كشيده شد. ارتباط هم دستخوش تغييرات شد و زبان واحد كشورها شكل گرفت. اختراع خط تحولي عظيم در ارتباط ايجاد كرد و در كنار زندگي قبيله اي احترام در كنار ارتباط جايي براي خودش دست و پا كرد. رئيس قبيله بالاترين احترام و سطح ارتباط را داشت و هر فعاليتي در سطوح مختلف از مسير ارتباطي رئيس قبيله عبور مي كرد. به ظهور دولت شهرها و شكل گيري تشكيلات حكومتي، شخصيت حقوقي در كنار شخصيت حقيقي ظهور كرد و در مواقعي جايگاه حكومتي ( شخصيت حقوقي) به مراتب نسبت به جايگاه خانوادگي( شخصيت حقيقي) از نفوذ بيشتري برخوردار بود و احترام و سطح ارتباطات به شخصيت حقوقي وابسته بود. اين شكل از زندگي تا به امروز ادامه دارد و با يك الگوي ثابت و بسته به امكانات و تغيير فرهنگ نوع ارتباط در حال تغيير است. مشهودترين تغييري كه تا پيش از اين تاثيري در ارتباطات نداشته، اينترنت و فضاي مجازي است. جايي كه هرچقدر صميمت حاكم باشد، احساس نقش مستقيم ندارد و از طرفي اگر در فضاي مجازي شخص مقبل ناشناس باشد، هيچ تضميني براي صحت گذاشتن بر صميميت ايجاد شده، وجود ندارد، چرا كه طرفين از شخصيت حقيقي يكديگر بي اطلاع هستند. ارتباط نقش موثري در تكامل بشر بر عهده دارد. هيچ راه فراري از ارتباط نيست و تنها راهي كه البته غير ممكن به نظر مي رسد، روزه سكوت براي تمام ساعات عمر است حتي با در نظر گرفتن زبان بدن. اگر مي خواهيم ديگران ما را بيشتر و بهتر بشناسند، ناگزير به برقراري ارتباط هستيم.