تورم، گرسنگان آمريكايي را افزايش داده است

تورم، گرسنگان آمريكايي را افزايش داده است تهران-ايرنا- طبق آمارهاي دولتي و موسسات آمريكايي در چند سال گذشته تورم و بالا رفتن قيمت مواد غذايي تعداد گرسنگان در اين كشور را به طور قابل توجهي افزايش داده است. به گزارش ايرنا به نقل از رويترز، طبق گزارش گروه ملي ضد گرسنگي در ايالات متحده در سال 2022 دولت براي تامين اقشار فقير با كمبود 33.1 ميليارد دلاري بودجه روبه رو شد و تقريبا نيمي از جمعيت وابسته به كمك هاي دولتي هيچ كمكي دريافت نكردند. اين گزارش كه آخرين داده هاي موجود از وزارت كشاورزي ايالات متحده، اداره سرشماري و اداره آمار كار را تجزيه و تحليل مي كند، مي گويد اين كسري بالاترين ميزان كسري بودجه در 20 سال گذشته است. دولت به خاطر تورم و بالا بودن قيمت مواد غذايي از تامين اقشار فقير عاجز شده است. طبق آمارهاي دولتي از سال 2022 به بعد و به خاطر تورم و بالا بودن قيمت مواد غذايي گرسنگي در ميان جمعيت كم درآمد بيشتر شده است. طبق اين آمارها 17 ميليون خانوار در سال 2022 به غذاي كافي دسترسي نداشتند در حالي كه اين رقم در سال 2021 حدود 13 ميليون نفر بود. از سال هاي شيوع كرونا، دولت آمريكا هر ساله بودجه اي براي ثابت نگه داشتن نرخ گرسنگي اختصاص مي دهد ولي تا امسال اين نرخ صعودي بوده است. در گزارش يك موسسه غيردولتي به نام فيدينگ آمده است كه تقريباً نيمي از افرادي كه با مشكل تامين مواد غذايي در چند سال گذشته مواجه هستند، از دريافت كمك هاي مالي دولت نيز محروم مانده اند چون در آمارهاي دولتي آنها جزء اقشار پردرآمد ثبت شده اند. اين موسسه در توضيح اين وضع گفته است كه بسياري از اقشار پردآمد در سال هاي گذشته به خاطر تورم به زير خط فقر سقوط كرده اند.