روزياتو: يوروفايتر تايفون يا رافال داسو؛ كدام جت جنگنده اروپايي بهتر است؟

يوروفايتر تايفون و رافال داسو دو جت جنگنده اصلي چند منظوره اروپا هستند و ساب گريپن سوئدي نيز يك جنگنده اروپايي قابل توجه است در روزياتو بخوانيد