مطالعه جديد: تابستان 2023 گرم ترين در طي دو هزار سال گذشته بوده است

حدود دو هزار سال از زماني كه زمين گرمايي مانند تابستان سال 2023 را تجربه كرده بود، مي گذرد. به عبارت ديگر، دو هزار سال قبل، نيمكره شمالي زمين به اندازه سال 2023 گرم بوده است. از زمان اوج امپراتوري روم، زندگي روي زمين، تابستاني تا اين حد گرم را تجربه نكرده بود. تجزيه وتحليل هاي جديد نشان مي دهد كه توافقنامه پاريس 2015 براي محدودكردن گرمايش زمين به 1.5 درجه سانتي گراد بالاتر از سطح قبل از صنعتي شدن، حداقل به طور موقت در نيمكره شمالي نقض شده است. زمين مرگ وميرهاي بسياري را به دليل تأثير مستقيم اين گرماي بيش از حد تجربه مي كند. زمين گرم ترين تابستان را در سال 2023 تجربه كرده است «اولف بونتگن»، دانشمند محيط زيست دانشگاه كمبريج كه يكي از نويسندگان مطالعه جديد چاپ شده در مجله نيچر است، مي گويد: «وقتي به گستره طولاني تاريخ نگاه مي كنيد، مي بينيد كه گرمايش جهاني اخير چقدر چشمگير است.» وي ادامه مي دهد: «سال 2023، سال فوق العاده گرمي بود و اين روند ادامه خواهد داشت مگر اينكه انتشار گازهاي گلخانه اي را به شدت كاهش دهيم.» بونتگن به همراه همكاران اقليم شناس خود «جان اسپر» و «مكس توربنسون»، از دانشگاه يوهانس گوتنبرگ در آلمان، ركوردهاي اوليه دمايي را با اندازه گيري هاي غيرمستقيم از سراسر نيمكره شمالي گردآوري كردند. وقتي صحبت از تأثيرات تغييرات آب و هوايي مي شود، هر كسري از درجه اهميت دارد. تابستان نيمكره شمالي سال گذشته ميلادي حدود 2.07 درجه سانتي گراد گرم تر از ميانگين دماي دوره ماقبل صنعتي شدن بين سال هاي 1850 تا 1900 بوده است. البته اين تنها مطالعه اي نيست كه درباره گرمايش زمين انجام شده است. اوايل سال جاري ميلادي نيز مطالعات ديگري در اين زمينه انجام شده است. تحليل ديگري در فوريه توسط سرويس آب وهواي اتحاديه اروپا منتشر شد كه نشان مي داد گرمايش جهاني در كل سال گذشته ميلادي به 1.5 درجه سانتيگراد رسيده است، اما دانشمندان تأكيد مي كنند كه اگر سريع عمل كنيم، هنوز هم مي توانيم وضعيت را تغيير دهيم.