استوري عجيب روابط عمومي پرسپوليس با تهديد!

در روزهاي گذشته موضوعات مناقشه برانگيزي بين پرسپوليس و استقلال پيش آمده كه علاوه بر مديران و مربيان، كارمندان روابط عمومي دو باشگاه را نيز وارد ماجرا كرده و حالا در تازه ترين موضوع، مصطفي لشگري مديرر وابط عمومي پرسپوليس يك استوري از پيام تهديدآميز يكي از طرفداران فوتبال منتشر كرده است. استوري عجيب روابط عمومي پرسپوليس با تهديد!