استوري عجيب روابط عمومي پرسپوليس؛ اگه دست از سر استقلال برنداري بچتو مي كشم!

مصطفي لشگري، مدير روابط عمومي پرسپوليس، اين روزها فعاليت هاي زيادي در صفحه اينستاگرام خود دارد. پرسپوليس به گزارش همشهري آنلاين، در روزهاي گذشته موضوعات مناقشه برانگيزي بين پرسپوليس و استقلال پيش آمده كه علاوه بر مديران و مربيان، كارمندان روابط عمومي دو باشگاه را نيز وارد ماجرا كرده و حالا در تازه ترين موضوع، مصطفي لشگري مديرر وابط عمومي پرسپوليس يك استوري از پيام تهديدآميز يكي از طرفداران فوتبال منتشر كرده است. استوري عجيب روابط عمومي پرسپوليس؛ اگه دست از سر استقلال برنداري بچتو مي كشم!