يك چهارم ساكنان جهان احساس تنهايي مي كنند

صادق تشكّر يك چهارم ساكنان جهان احساس تنهايي مي كنند تهران- ايرنا- براساس يافته هاي يك نظرسنجي انجام شده در 142 كشور، از هر چهار نفر در سراسر جهان يك نفر احساس تنهايي مي كند. ميزان احساس تنهايي در سطح جهان حتي ممكن است بيشتر از يافته هاي اين تحقيق كه تقريبا 77 درصد از بزرگسالان جهان را دربر مي گيرد، باشد؛ زيرا تعدادي از كشورها از جمله كشور پرجمعيت چين مورد سنجش قرار نگرفته اند. اين پژوهش با توجه به هشدارهايي كه از سوي سازمان جهاني بهداشت و بسياري ديگر از مراجع نسبت به خطرات تنهايي داده مي شود، با مشاركت موسسه «گالوپ» و شركت «متا» انجام شده است. بر اساس نتايج اين نظرسنجي، به طور كلي حدود يك چهارم (24 درصد) مردم در سراسر جهان اعلام كرده اند به ميزان «زياد» و «نسبتاً زياد» احساس تنهايي مي كنند و 27 درصد افراد پاسخ گو نيز گفته اند «كمي احساس تنهايي» مي كنند. همچنين نزديك به نيمي(49 درصد) از جمعيت جهان به هيچ وجه احساس تنهايي نمي كنند. يك چهارم ساكنان جهان احساس تنهايي مي كنند افراد مسن كمتر احساس تنهايي مي كنند از ديگر يافته هاي اين پژوهش، سنجش ميزان تنهايي افراد بر حسب شاخصه هايي چون «سن» و «جنس» است. مطابق جدول زير و برخلاف تصور، كمترين ميزان احساس تنهايي از سوي افراد مسن (65 سال و بالاتر) با 17 درصد و بيشترين ميزان احساس تنهايي از سوي افراد جوان (19 تا 29 سال) با 27 درصد اعلام شده است. يك چهارم ساكنان جهان احساس تنهايي مي كنند در سطح جهاني، مردان و زنان به يك اندازه تنها هستند جالب توجه است كه ميزان احساس تنهايي اعلام شده از سوي مردان و زنان شركت كننده در اين پيمايش جهاني در مجموع برابر است. (اگرچه اين نسبت در كشورهاي مختلف تفاوت دارد.) به اين ترتيب 24 درصد از مردان و 24 درصد از زنان «زياد» يا «نسبتاً زياد» احساس تنهايي مي كنند. در مقابل 49 درصد از مردان و 49 درصد از زنان «اصلاً» حس تنهايي داشته اند. يك چهارم ساكنان جهان احساس تنهايي مي كنند كمترين ميزان احساس تنهايي از سوي افراد مسن (65 سال و بالاتر) با 17 درصد و بيشترين ميزان احساس تنهايي از سوي افراد جوان (19 تا 29 سال) با 27 درصد اعلام شده استامروزه در سراسر جهان ميليون ها نفر در زندگي روزمره خود احساس تنهايي مي كنند. تحقيقات نشان مي دهد تنهايي با افزايش خطرات تهديدكننده سلامت جسمي و رواني افراد مرتبط است. اين در حالي است كه طبق داده هاي به دست آمده نزديك به 6 درصد مردم جهان با كسي ارتباطي ندارند. اين ميزان شايد در ظاهر رقم كوچكي به نظر برسد اما تقريباً معادل 287 ميليون نفر يعني؛ بيشتر از كل جمعيت اندونزي، چهارمين كشور پرجمعيت جهان است. وضعيت در ايران چگونه است؟ براساس نتايج به دست آمده از نظرسنجي انجام شده، ايران به طور كل در ميان 29 كشوري قرار دارد كه دست كم يك سوم جمعيت مورد بررسي آن احساس تنهايي (زياد و نسبتا زياد) مي كردند. يك چهارم ساكنان جهان احساس تنهايي مي كنند در اين ميان، 32 درصد از زنان ايراني و 34 درصد از مردان ايراني پاسخگو در اين نظرسنجي گفته اند «زياد» و « نسبتاً زياد» احساس تنهايي مي كنند. اين در حالي است كه نزديك به نيمي از هر دو جنس اعلام كرده اند «اصلاً» احساس تنهايي نمي كنند. يك چهارم ساكنان جهان احساس تنهايي مي كنند جامعه آماري اين نظرسنجي افراد بالاي 15 سال از 142 كشور جهان است. حجم نمونه در كشور ايسلند، جامائيكا و پورتوريكو با 500 نفر، در الجزاير 821 نفر و در هند و روسيه به ترتيب 2006 و 3000 نفر بوده است. در ساير كشورهاي مورد بررسي، تعداد افراد مشاركت كننده بين 1000 تا 1046 متغير بوده است. بازه زماني اجراي اين پژوهش نيز از از ژوئن 2022(خرداد 1401) تا فوريه 2023(12 بهمن 1401) است و جمع آوري داده ها در كشورهايي كه ضريب نفوذ خطوط و تكنولوژي مخابراتي بالا (تقريبا بيش از 80 درصد جمعيت) است از طريق ارتباط تلفني و در كشورهايي كه از چنين بستري برخوردار نيستند به صورت حضوري انجام شده است. تنهايي به عنوان احساس انزوا و دوري عاطفي از افراد ديگر. https://www.gallup.com/analytics/509675/state-of-social-connections.aspx