تاكسي هاي خودران «كروز» ديوانه شدند، مديرعامل استعفا داد

<a href="https://www.zoomit.ir/car/411895-cruises-ceo-resigns-official" target="_blank"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/655b9edcac3634182f48dada?w=800&q=95" width="800" height="560" style="padding: 15px 0" title="تاكسي‌هاي خودران «كروز» ديوانه شدند، مديرعامل استعفا داد"/></a><br/><p>كايل وگت در حالي از صندلي هدايت كروز پايين مي‌آيد كه اين شركت هنوز با پس‌لرزه‌هاي حادثه‌ي چند وقت پيش دست‌و‌پنجه نرم مي‌كند.</p><br/>