معاون وزير ارتباطات: پروژه فيبرنوري بايد به سمت كسب وكارهاي داخلي سوق يابد

<a href="https://www.zoomit.ir/tech-iran/411959-fiber-optics-project" target="_blank"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/655c81ae7c0c309f94434991?w=800&q=95" width="800" height="560" style="padding: 15px 0" title="معاون وزير ارتباطات: پروژه فيبرنوري بايد به سمت كسب‌وكارهاي داخلي سوق يابد"/></a><br/><p>تاكنون 4 ميليون خانوار تحت پوشش اين شبكه قرار گرفته‌اند و طبق وعده‌ها، قرار است تا پايان دولت، تمام شهر‌هاي كشور تحت پوشش فيبر نوري قرار ‌گيرند.</p><br/>