محصول جديد ابر دراك؛ زيرساخت توسعه هوش مصنوعي براي بانكداري ديجيتال

<a href="https://www.zoomit.ir/tech-iran/411960-derak-cloud-new-product-ai" target="_blank"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/64b666ce424f07b1a20c9cf7?w=800&q=95" width="800" height="560" style="padding: 15px 0" title="محصول جديد ابر دراك؛ زيرساخت توسعه هوش مصنوعي براي بانكداري ديجيتال"/></a><br/><p>محصول جديد ابر دراك با نام يادگيري خودكار ماشين در محيط توسعه و عمليات (MLOps)، در دهمين همايش سالانه بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت رونمايي شد.</p><br/>