ورق برگشت؛ سم آلتمن مي خواهد بار ديگر مديرعامل OpenAI شود

<a href="https://www.zoomit.ir/business/411931-sam-altman-plotting-return-open-ai-microsoft" target="_blank"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/655bc05c7c0c309f9443483c?w=800&q=95" width="800" height="560" style="padding: 15px 0" title="ورق برگشت؛ سم آلتمن مي‌خواهد بار ديگر مديرعامل OpenAI شود"/></a><br/><p>استخدام سم آلتمن در مايكروسافت هنوز نهايي نشده است و طبق ادعاي منابع آگاه، او مي‌خواهد به OpenAI برگردد.</p><br/>