معرفي روابط عمومي هاي برتر شهرستان كلات

روابط عمومي هاي برتر شهرستان كلات معرفي شدند. معرفي روابط عمومي هاي برتر شهرستان كلات به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مركز خراسان رضوي، فرماندار شهرستان كلات گفت: بر اساس ارزيابي هاي دوره اي و اعلام نظر پنج داور تخصصي، مديران روابط عمومي برتر اين شهرستان انتخاب و معرفي شدند. علي صلاحي سيني افزود: از بين 80 دستگاه اجرايي شهرستان كلات روابط عمومي هاي فرمانداري، آموزش و پرورش و شبكه بهداشت و درمان عناوين برتر را كسب كردند. وي گفت: براساس نتايج نظرسنجي انجام شده رسانه هايي كه بهترين و بيشترين تعامل را با مديران روابط عمومي شهرستان داشته انتخاب شدند. صلاحي افزود: خبرگزاري هاي ايرنا، فارس، ايسنا و پانا بيشترين تعامل مطلوب با مديران روابط عمومي داشتند. فرماندار كلات گفت: ارتباط با رسانه ها حائز اهميت بوده و مديران روابط عمومي ها با رفتار هاي حرفه اي تخصصي مي توانند به حفظ سلامت جريان هاي رسانه اي كمك كنند. صلاحي افزود: واقعيت و شفافيت دو مولفه مهم بوده كه بايد در اولويت نخست روابط عمومي شهرستان كلات قرار گيرد.