به زبان آوردن اين جملات باعث دو سال حبس مي شود

به زبان آوردن اين جملات باعث دو سال حبس مي شود به گزارش سيتنا، نزاع هاي خياباني از جمله جرائمي است كه حجم بالايي از پرونده هاي پزشكي قانوني را تشكيل مي دهد. البته همه اين دعواها به جراحت منجر نمي شود و گاه شاهد فحاشي طرفين يا تهديد هستيم، در حالي كه همين كار هم به لحاظ قانوني جرم محسوب مي شود. مجازات فحاشيفحاشي از نظر قانوني به دو دسته تقسيم مي شود. بخش اول قذف نام دارد و در واقع مي توان آن را فحاشي ناموسي دانست. ماده 245 قانون مجازات اسلامي تصريح كرده است: «قذف، عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر، هر چند مرده باشد.» طبق قانون حد قذف، 80 ضربه شلاق است. البته در مواردي نيز فرد فحاش مشمول حد نمي شود كه در اين صورت مجازات او 31 تا 74 ضربه شلاق تعزيري است. همچنين فحاشي كه مشمول قذف نشود مطابق ماده 608 قانون مجازات اسلامي مجازات خواهد داشت. در اين ماده آمده است: «توهين به افراد، از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك، چنانچه موجب حد قذف نباشد، داراي مجازات جزاي نقدي درجه شش خواهد بود.» تهديد به قتلگاهي در دعواها شاهد هستيم طرفين يكديگر را به قتل تهديد مي كنند. عبارت هايي مانند مي كشمت اگر چه شبيه به رجزخواني است، اما از نظر قانوني جرم محسوب مي شود و مي تواند تا دو سال حبس داشته باشد. بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامي «هر گاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.