فيلم | افتتاح خط ريلي تبريز -بستان آباد و ايستگاه خاوران تبريز به دست رييس جمهور

PausePlay00:00 00:00 UnmuteMute SettingsCaptionsDisabledQualityundefinedSpeedNormal CaptionsGo back to previous menu QualityGo back to previous menu SpeedGo back to previous menu0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4× PIPExit fullscreenEnter fullscreenDownload دريافت 17 MB فيلم | افتتاح خط ريلي تبريز -بستان آباد و ايستگاه خاوران تبريز به دست رييس جمهور تبريز-ايرنا- در روز دوم از سفر استاني رييس جمهور به آذربايجان شرقي، خط ريلي تبريز -بستان آباد و ايستگاه خاوران تبريز پس از 22 سال انتظار به دست رييس جمهور و با حضور وزير راه و شهرسازي افتتاح شد.