فيلم| افتتاح 73 پروژه در بخش كشاورزي

PausePlay00:00 00:00 UnmuteMute SettingsCaptionsDisabledQualityundefinedSpeedNormal CaptionsGo back to previous menu QualityGo back to previous menu SpeedGo back to previous menu0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4× PIPExit fullscreenEnter fullscreenDownload دريافت 41 MB فيلم| افتتاح 73 پروژه در بخش كشاورزي تبريز-ايرنا- همزمان با دومين سفر رييس جمهور به آذربايجان شرقي73 پروژه در بخش كشاورزي استان با اعتبار بالغ بر 10 هزار و 742 ميليارد ريال و ايجاد و تثبيت اشتغال براي 41 هزار و 316 نفر در بيش از 10 هزار و 980 هكتار از اراضي استان امروز افتتاح مي شود.