روابط عمومي شركت ملي گاز ايران در خصوص قبوض گاز توضيحاتي ارائه داد

به گزارش خبرگزاري خانه ملت، روابط عمومي شركت ملي گاز ايران در پي انتشار اخباري در خبرگزاري خانه ملت باعنوان «اعمال تخفيف در قبوض گاز توسط وزارت نفت با دستور رئيس جمهور تناقض دارد» و همچنين خبري با عنوان «حسنوند: دولت در رابطه با قبوض گاز به تكليف قانوني و مصوبه مجلس عمل نكرده است» جوابيه اي را به شرح ذيل در اختيار اين خبرگزاري قرار داد. متن جوابيه به شرح است: باسلام؛ احتراماً، عطف به درج خبري با عنوان'' اعمال تخفيف در قبوض گاز توسط وزارت نفت با دستور رئيس جمهور تناقض دارد '' در مورخ 21/12/1401 در آن خبرگزاري محترم ، توضيحات اين شركت جهت تنوير افكار عمومي ارسال مي شود. «اعمال تخفيف 70 درصدي قبوض گاز توسط شركت ملي گاز ايران مطابق تكاليف قانوني بوده است» به استحضار مي رساند در بسياري از كشورهاي مصرف كننده گاز طبيعي، ضمن وجود پيك تقاضاي بخش خانگي و تجاري در روزهاي سرد سال، تامين انرژي از طريق گزينه پرهزينه سرمايه گذاري در افزايش توليد به منظور نوسان گيري مصارف در روزهاي سرد صورت نمي گيرد، بلكه با توجه به امكان قيمت گذاري انعطاف پذير بر حسب شرايط پيك و غيرپيك تقاضا، مديريت مصرف در ماه هاي سرد و اوج تقاضا عمدتا از طريق وضع قيمت هاي بالاتر گاز طبيعي (قيمت هاي بالاتر انرژي) اعمال مي شود چراكه نظام تعرفه گذاري در دنيا به اين صورت است كه وظيفه دولت، تأمين يارانه انرژي براي مشتركين با مصرف عادي است، اما براي پرمصرف ها اين اجبار وجود ندارد. از اين رو و در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه اين انرژي پاك، بر اساس بند ''م'' تبصره (1) و بند ''ك'' تبصره(15) قانون بودجه سال 1401 و به استناد مصوبه شماره 171209/ت59907هـ مورخ 16/9/1401 هيئت محترم وزيران تعرفه گاز طبيعي دوره سرد در بخش خانگي از 16 آذر ماه سال 1401 صرفاٌ در پله هاي 4 تا 12 (پرمصرف و بد مصرف)افزايش يافت كه براساس مصوبه شماره 211837/ت30919هـ مورخ 16/11/1401 هيات محترم وزيران، به علت كاهش شديد دماي هواي كشور و گستردگي و ماندگاري آن در فصل سرد سال 1401 و با هدف كاهش هزينه هاي مربوط به مصارف گاز طبيعي خانوارها كه به دليل عدم آمادگي لازم آن ها درخصوص كنترل مصارف گاز متناسب با الگوي بهينه مصرف بوده است، صرفاً تا پايان سال 1401 ميزان افزايش تعرفه هاي جديد نسبت به تعرفه هاي قبلي در هر پله 70 درصد تخفيف خواهد داشت و تعرفه ها از ابتداي سال 1402بدون تخفيف محاسبه خواهد شد. لذا در مصوبه ابلاغي دولت نيز به صراحت بر اعمال تخفيف 70 درصدي نسبت به رشد تعرفه هاي اتفاق افتاده در هر پله اشاره شده است و شركت ملي گاز ايران مطابق مصوبه مذكور عمل كرده است. بر همين اساس از تاريخ 16/09/1401 تا پايان سال جاري رشد تعرفه هاي مندرج در جدول دوره سرد سال خانگي نسبت به تعرفه هاي قبل از مصوبه به ميزان 70 درصد كاهش يافته است. اين كاهش گاز بها براي اقليم هاي 1 تا 5 به ترتيب تا سقف 1300، 1250، 1200، 1000 و 800 متر مكعب در ماه به ازاي هر واحد خانگي قابل اعمال خواهد بود. لازم به ذكر است بر اساس مصوبه دولت، تخفيف هاي اعلامي صرفاَ تا پايان سال 1401 در صورتحساب هاي گاز طبيعي اعمال خواهد شد و ملاك محاسبه گاز بهاي مشتركين از ابتداي سال 1402، تعرفه هاي بدون تخفيف خواهد بود./ پايان پيام