ناسا با همكاري يك شركت خصوصي از نيمه پنهان ماه بازديد مي كند

ناسا در نظر دارد با همكاري شركت خصوصي فايرفلاي، قطعات لازم براي ايجاد يك راديو تلسكوپ را به نيمه پنهان ماه ارسال كند.