كلكسيوني عجيب: اين دانشگاه در دانمارك بزرگ ترين مجموعه مغز واقعي انسان را جمع آوري كرده است

در زيرزمين دانشگاه ادنسه دانمارك بيش از 10 هزار مغز واقعي انسان قرار گرفته كه در طي ساليان از جمجه بيماران خارج شده است.